Reklamační řád

Reklamační řád 

1.1 Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Pro usnadnění komunikace je vhodné použít reklamační protokol.

1.2 Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady, změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.

Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

 

1.3. Postup reklamace

1.3.1 Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi).

1.3.2 Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu.

1.3.3 Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní, doporučujeme zásilku pojistit. Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení (informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí).

1.3.4 Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě, po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy

1.3.5 Záruka za jakost se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout.

1.3.6 Prodávající se zavazuje kupujícího informovat o vyřízení reklamace podle jeho požadavku e mailovou zprávou nebo prostřednictvím SMS, nebo telefonátu, nebylo-li dohodnuto písemně jinak.

1.3.7 U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů.

1.3.8 Kupující je povinen si vyzvednout reklamované zboží do 10 dnů od obdržení informace, že byla reklamace vyřízena, nejpozději však do 1 měsíce. Pokud si kupující nevyzvedne v uvedené lhůtě reklamované zboží na prodejně, je povinen zaplatit poplatek za uskladnění, který činí 10 Kč denně. Pokud si nevyzvedne kupující zboží do 6 měsíců ode dne, kdy byl povinen si ho vyzvednout, má prodávající právo výrobek prodat a výtěžkem z prodeje uhradit poplatky za uskladnění a náklady prodeje.

 

1.4 Uplatní reklamace

1.4.1 Kupující má právo uplatnit reklamaci u prodávajícího, v kterékoliv jeho provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v jeho sídle nebo místě podnikání.

1.4.2 Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

1.4.3 Prodávající zabezpečuje přítomnost pracovníka pověřeného přijímat reklamace po celou provozní dobu. Reklamaci lze rovněž uplatnit u osoby, která je k tomu určena v potvrzení, které prodávající kupujícímu vydal, na účtence či v záručním listě, je-li určená osoba v místě prodávajícího nebo v místě kupujícímu bližším.

1.4.4 Kupující je povinen prokázat, že mu náleží právo uplatnit reklamaci, zejména doložit datum koupě, a to buď předložením prodejního dokladu, potvrzení o povinnostech prodávajícího z vadného plnění záručního listu, popř. jiným věrohodným způsobem.

1.4.5 Kupující není oprávněn uplatnit reklamaci na vadu, která byla vytýkána již v minulosti, pokud na ni byla poskytnuta přiměřená sleva z kupní ceny.

1.4.6 Pokud by uplatnění práva z vad mělo spotřebiteli činit značné obtíže, zejména proto, že věc není možné dopravit do místa uplatnění reklamace běžným způsobem či se jedná o zboží, které je zamontované či součástí nemovitosti, posoudí prodávající vadu po dohodě s kupujícím buď na místě, nebo jiným způsobem. Kupující je v takovém případě povinen poskytnout prodávajícímu potřebnou součinnost.

1.4.7 Kupující je povinen při uplatnění vady vykázat potřebnou součinnost, zejména v tom smyslu, aby zboží při předání prodávajícímu v rámci uplatnění vad splňovalo základní hygienické normy a nebylo extrémně znečištěné, toxické apod. Nesplnění této součinnosti znamená nedostatek součinnosti ze strany kupujícího.


1.5 Náklady reklamace a řešení sporů


1.5.1 Je-li reklamace uznána za oprávněnou, má kupující, který je spotřebitelem, právo na úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uplatněním svého práva.

1.5.2 V případě, že prodávající reklamaci zamítne jako neoprávněnou, může se kupující, nebo po dohodě s prodávajícím obě strany, obrátit na soudního znalce z oboru a vyžádat si zpracování nezávislého odborného posouzení vady.

1.5.3 Nedojde-li k dohodě mezi kupujícím a prodávajícím, může se kupující obracet na existující systémy mimosoudních řešení spotřebitelských sporů, případně na příslušný soud.

 
ADRESA PRO REKLAMACE:

Moto-man.cz
Centraro Corp s.r.o.
Masná 463/7a, 60200 Brno

×

Splátková kalkulačka ESSOX